Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Odpowiedź nr 1 do ZO

Baza konkurencyjności