Tytuł projektu: Szkolna Akademia Kompetencji

 

Nr umowy: RPWM.02.02.01-28-0180/16-00

 

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

 

Partnerzy projektu:

Gmina Susz, Gmina Lubawa, Gmina Dąbrówno. Stowarzyszenie Taka Szkoła w Lubnowych Małych,  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie.

 

Cel główny projektu:

Wzrost umiejętności kompetencji kluczowych i społecznych u 983 uczniów (437 dziewcząt i 546 chłopców) uczęszczających do 9 szkół podstawowych i 3 gimnazjów w trzech gminach wiejskich: Susz (Kamieniec, Piotrkowo, Jawty Wielkie, Lubnowy Małe), Lubawa (Byszwałd, Rumienica, Sampława, Rożental, Grabowo-Wałdyki) oraz Dąbrówno, o słabych wynikach edukacyjnych, poprzez realizację działań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb szkół oraz wzrost kompetencji zawodowych u 100 nauczycieli, pracujących w szkołach objętych projektem, w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018.

 

Beneficjenci:

1083 osoby, w tym 983 uczniów (437 dziewcząt i 546 chłopców ) uczęszczających do Szkół Podstawowych w Kamieńcu, Rumienicy, Byszwałdzie, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowych Małych, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespole Szkół w Sampławie i Grabowie- Wałdykach oraz 100 nauczycieli, pracujących w w/w szkołach.

 

Planowane efekty:

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 983

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 100

Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 10

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 10

Liczba uczniów, którzy nabyli  swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 983

Liczba godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w projekcie - 24 378,50

Liczba lekcji tematycznych poza szkołą – 4

 

Wartość projektu: 4 805 738,52 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:4 084 877,74 zł

 

Geneza projektu:

W placówkach objętych projektem stwierdzono wiele problemów – u uczniów - związanych z nauką,  w szkołach związanych z brakiem odpowiednich pomocy edukacyjnych (np. stare pracownie komputerowe, brak pracowni przedmiotowych i pomocy do eksperymentowania) i koniecznością uzupełnienia kompetencji przez nauczycieli. Nadmiernie rozbudowana podstawa programowa nie daje nauczycielom szansy na stosowanie nowych metod pracy z uczniami oraz zindywidualizowanie procesu nauczania. Rodzice nie mają najczęściej wiedzy, jak pomoc swojemu dziecku w nauce i nie mają na ten cel środków finansowych. Sytuacja małych wiejskich szkół, prowadzonych przez inne niż JST Organy Prowadzące jest trudna  - ich potencjał inwestycyjny jest bardzo skromny, mają więc obiektywną trudność by wspierać dodatkowo swych uczniów oraz wspierać kadrę w procesie dokształcania.

Zaplanowane w ramach projektu zadania są kluczem do sukcesu  - dodatkowe zajęcia  dadzą radość z odkrywania wiedzy oraz zwiększą motywację do nauki naszych uczniów. Kompleksowe objęcie wsparciem 10 podmiotów, pozwoli w większym stopniu ocenić zmiany w sposobie nauczania. Po zakończeniu projektu nastąpi zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół o słabych wynikach. Dokona się zmiana oferty edukacyjnej szkół, wzrosną umiejętności 983 uczniów i kompetencje 100 nauczycieli.

 

 

 

NABÓR UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO PROJEKTU „SZKOLNA AKADEMIA KOMPETENCJI”

 

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów i nauczycieli z następujących placówek: Szkoła Podstawowa w Kamieńcu,

Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, Szkoła Podstawowa w Rumienicy, Szkoła Podstawowa w Lubnowych Małych, Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, Szkoła Podstawowa w Rożentalu, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w Sampławie ora Gimnazjum w Dąbrównie.

Uczennice i uczniów zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych:

- rozwijających kompetencje kluczowe,kreatywność, pracę zespołową i kompetencje społeczne, tj. Twórcza Chata, doradztwo edukacyjno-zawodowe, mała przedsiębiorczość, zajęcia wyrównawcze i dla uczniów zdolnych oraz lekcje poza szkołą,

- opartych na metodzie eksperymentu, w tym lekcjach interaktywnych,

- rozwijających kompetencje informatyczne.

Nabór na poszczególne typy zajęć prowadzą w szkołach Dyrektorzy - sprawdź szczegóły, złóż formularz :

 

do 04.02.2017 w Zespole Szkół w Sampławie

do 13.02.2017 w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie

do 13.02.2017 w Szkole Podstawnej w Rożentalu  

do 10.02.2017 w Zespole Szkół w Grabowie – Wałdykach,

do 15.02.2017 w Szkole Podstawnej w Kamieńcu,

do 02.02.2017 w Szkole Podstawnej w Jawtach Wielkich

do 15.02.2017 w Szkole Podstawnej w Rumienicy

do 12.02.2017 w Gimnazjum w Dąbrównie

do 06.02.2017 w Szkole Podstawnej w Piotrkowie

do 10.02.2017 w Szkole Podstawnej w Lubnowych Małych.

 

Formularz do pobrania także na stronie www.fundacjawm.pl/index.php/projekty-n/szkolna-akademia-kompetencji

Lista uczestników: do 20.02.2017r. – tablice ogłoszeń w poszczególnych szkołach.

Początek zajęć: od 20 lutego 2017r.

 

Nauczycieli zapraszamy do poszerzania wiedzy, nabywania nowych kompetencji i umiejętności (cyfrowych, prowadzących zajęcia z eksperymentu i aktywnymi metodami, z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) w formie kursów doskonalących/szkoleń oraz studiów podyplomowych. Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe u Dyrektorów Szkół oraz na stronie internetowej projektu.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy !